Vedtægter i Balling-Rødding Varmeværk A.m.b.a​

§ 1 Navn og hjemsted​

​1.1 Selskabets navn er Balling-Rødding Varmeværk A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Industrivej 17, 7860 Spøttrup

​​§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Balling og Rødding byer til rumopvarmning samt varmt brugsvand.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.3 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsynings­virksomheder.

2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

​§ 3 Andelshavere / varmeaftagere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet selskabet.
 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
 5. En ejerlejlighedsforening / andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet selskabet.​

​3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger indenfor forsyningsom­rådet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjern­varmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.

3.4 Levering af fjernvarme til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. Ligesom udtræden af ikke-andelshavere sker på samme vilkår og betingelser som for andelshavere.

3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbes­temmelser.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.​

​§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 Den enkelte andelshaver hæfter alene med det ham/hende påliggende tilslutningsbidrag for selskabets forpligtelser overfor tredjemand. Herudover findes ingen personlig hæftelse for den enkelte andelshaver.

​​

4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes efter de til enhver tid fastsatte regler og fordeles på de enkelte andelshavere efter en af bestyrelsen fastsat tarif.

Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.​

​§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndig­heders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a. Bidrag i henhold til årsopgørelse.

b. ​Eventuelt skyldige bidrag.

c. ​Selskabets omkostninger ved afbrydelse af stikledningen ved fordelings­ledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

d. ​Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes var­meforsyning.

e. ​Respekterer, at ledninger der tilfører naboejendomme varme, ikke fjernes, og forpligter sig til på forlangende at tiltræde servitutdokument til tinglysning på den udtrædendes ejendom, omhandlende disse ledningers forsatte beliggenhed, eftersyn og reparation/renovering.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

f. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den seneste anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsy­ningsloven.​

​§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2​ Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i enten Balling eller Rødding inden den 1. november.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved indrykning af annonce i det stedlige blad/blade efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden, samt på værkets hjemmeside. Endvidere kan årsregnskabet findes på værkets hjemmeside eller afhentes på værket.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører
 3. Eventuelt valg af to stemmetællere
 4. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 5. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 7. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.
​​

​6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1‑2, Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeret­ten til varmeaftagerne.​

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsam­lingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på ge­neralforsamlingen ved stemmeafgivelsen.

Er mindre end halvdelen af andelshaver­ne repræsen­teret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede an­delshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsam­ling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsam­ling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmefler­hed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsentere­de antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges.

Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13 Det reviderede årsregnskab, samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalfor­samling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.​

​​

​§ 7 Bestyrelse

7.1 Fra 1. januar 2018 består bestyrelsen af 9 personer, nemlig de nuværende 5 medlemmer fra Balling Fjernvarmeværks bestyrelse samt de nuværende 4 medlemmer fra Spøttrup Varmeværks bestyrelse. På den første ordinære generalforsamling efter den 1. januar 2018, består bestyrelsen af 5 medlemmer, der vælges på denne generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges, således at 2 af de af generalforsamlingen valgte medlemmer hvert år er på valg.

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 ekstra bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommune­garanti for selskabets lån.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbe­styrelsen.

7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner, foreninger eller lignende, som er andelshavere/varmeaftager og har stemmeret. Hvis nævnte tilhørsforhold ophører, fratræder bestyrelsesmedlemmet ved udgangen af den måned, hvor tilhørsforholdet ophører.

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.​

§ 8 Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutnings­protokol.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.

8.5 Selskabets bestyrelse udarbejder og fastsætter tariffer under hensyn til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmed­lemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juni til den 31. maj. Det første regnskabsår efter omlægningen løber fra den 1. juli 2017 til den 31. maj 2018. Årsregnskabet opgøres under hen­syntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller re-

gistreret revisor.​

​§ 10 Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige om­kostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter fordeles til almennyttige formål i forsyningsområdet.​

Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter endelig godkendelse på ekstraordinær generalforsamling.

Fra samme dato er alle tidligere for selskabet gældende vedtægter trådt ud af

kraft.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Balling den 7. december 2017.

2018.​

Kontakt os

Vi hører gerne fra dig, såfremt du har spørgsmål til din regning, vores ydelser eller noget helt tredje.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvorfor vælge Balling-Rødding Varmeværk?

Varmeværk med over 1000 forbrugere

Vores formål er at drive fjernvarmeforsyning i Balling og Rødding. Bestyrelsen består af 5 medlemmer som sørger for at gældende kommune- og varmeplaner respekteres.​

Beregn nemt og hurtigt tilskud hos os

Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Kontakt Balling-Rødding Varmeværk i dag for mere information.

Vi giver gerne gode råd om varme

Få gode råd til fuld udnyttelse af din fjernvarme og spar penge i det lange løb. Vi har samlet en række råd som sparer dig tid og penge, og endda hjælper miljøet.

Balling-Rødding Varmeværk  •  Industrivej 17, 7860 Spøttrup  •  CVR: 27173012

Kundeservice: 70 60 20 24 •  E-mail: info@brvv.dk